• (+38056)726-94-40
  • Університет митної справи та фінансів; ННІ "Фінансова академія", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Аржанова, 12
  • kafedrep@gmail.com
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Завідувач кафедри, доктор економічних наук, доктор філософії, професор, Академік Академії економічних наук України. У 1999 році закінчив Дніпропетровський держаний аграрний університет (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Облік і аудит») та здобув кваліфікацію «Економіст по бухгалтерському обліку і фінансах». Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» з 2004 року. Докторант академії фінансового управління Міністерства фінансів України з 2008 по 2011 роки. Працює в університеті з 2005 року. З 2006 по 2008 рр. обіймав посаду декана фінансового факультету. Захистив дисертацію доктора економічних наук в 2013 році. За час науково-педагогічної діяльності викладав дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік», «Комп'ютерна система 1С:Бухгалтерія», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Комп'ютерна система: Парус», «Міжнародні стандарти обліку і звітності», «АРМ бухгалтера», «Аудит». Сфера наукових інтересів: проблеми економічного контролю, бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні управлінських процесів, має сертифікат. Усього опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних праць. З них 1 посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 4 монографії (одноосібна та у співавторстві), понад 80 наукових статей, 20 робіт навчально-методичного характеру. Отримав 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права. Керівник та переможець конкурсів міського голови у 2008-2012 рр
Професор кафедри, доктор економічних наук, Академік Академії економічних наук України. У 1957 р. закінчив Уральський політехнічний інститут за спеціальністю «доменне виробництво». Працює з 1997 року. Викладає дисципліни «Економіка підприємства», «Бізнес-планування», «Маркетинг», «Інтелектуальний бізнес». У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Підвищення економічної ефективності промислового підприємства» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (переробна промисловість). Сфера наукових інтересів: малий бізнес промислового регіону, регіональна економіка. Усього опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних робіт. З них 7 монографій (у т.ч. 3 – авторські), 2 підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, 60 наукових статтей, 30 робіт навчально-методичного характеру. Отримав 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права. Має великий досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.
Доцент кафедри, кандидат економічних наук. У 1974 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію «інженер-будівельник». З 1991 року кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (будівництво)». Атестат доцента отримала у 1994 році. В університеті працює з 2004 року. Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічна діагностика», «Управління витратами», «Проектний аналіз», «Управління проектами», «Антикризове управління діяльністю підприємства». Сфера наукових інтересів: сталий розвиток промислових регіонів, глобалізація, якість життя. З 1995 року оцінювач майна, майнових та немайнових прав, бізнесу (має сертифікат). Усього опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних робіт. З них 3 монографії (1 авторська), 3 навчальних посібника (1 з грифом Міністерства освіти і науки України), 60 наукових статей, 47 робіт навчально-методичного характеру. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.
Доцент кафедри, кандидат економічних наук з 2015 року. У 2008 р. закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію та здобув кваліфікацію магістра з фінансів. Працює з 2009 року. Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Конкурентоспроможність продукції», «Економіка природокористування», «Інтелектуальний бізнес». Працював над дисертацією зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Регіональна політика розвитку малого підприємництва». Сфера наукових інтересів: мале підприємництво, соціальне підприємництво. Отримав грант Фулбрайта і проходив стажування в США. Усього опубліковано понад 25 наукових праць, з них – 1 колективна монографія, 7 статей, 17 тез доповідей.